BHP.pl Moje konto  
  Katalog » książki » prawo (kodeksy, przepisy) » Sannort- 011 Moje konto     
Kategorie
książki (282)
» bhp (41)
» prawo (kodeksy, przepisy) (59)
» zarządzanie bezpieczeństwem (3)
» profilaktyka (1)
» regulaminy - instrukcje (16)
» ochrona przeciwpożarowa (6)
» HACCP / GMP / GHP (55)
» ryzyko zawodowe (6)
» ergonomia (2)
» choroby zawodowe (2)
» wypadki (6)
» czynniki szkodliwe (6)
» ochrony (1)
» wydawn. elektroniczne - e-booki (78)
» kalendarze
programy komputerowe (89)
filmy / prezentacje / plakaty (95)
druki (81)
materiały szkoleniowe (186)
instrukcje stanowiskowe (1039)
znaki bhp (374)
Producenci
Szukaj
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin sklepu
Dostawa, płatność, zwroty
Napisz do nas
O nas
Warunki reklamy w sklepie
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Kontakt
e-mailsklep@bhp.pl
FAXfax 58 333 45 73
Teltel. 58 56 232 37
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
Informacje o produkcie
Wybrane i zaktualizowane przepisy BHP
Kliknij, aby powiększyć
Numer katalogowy Sannort- 011
Producent Sannort, Sandomierz
Cena brutto: 46,73 zł
Zamawiana ilość:  
Opis produktu
Publikacja zawiera najbardziej potrzebne i najczęściej stosowane przepisy. Opracowanie stanowi niezwykle użyteczny poradnik dla inspektorów BHP, społecznych inspektorów pracy, jak również może być wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna do szkoleń w dziedzienie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

SPIS  TREŚCI 
 
 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy
Zadania Państwowej Inspekcji Pracy
Zakres działania organów Państwowej Inspekcji Pracy
Postępowanie kontrolne
Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna
Zmiany w przepisach obowiązujących
Przepisy przejściowe i końcowe
 
Wstęp do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(wraz z wykazem przepisów wynikających i związanych)
Przepisy wstępne
Obiekty budowlane i teren zakładu pracy
Pomieszczenia pracy
Przepisy ogólne
Oświetlenie
Ogrzewanie i wentylacja
Procesy pracy
Przepisy ogólne
Organizacja stanowisk pracy
Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych
Transport wewnętrzny i magazynowanie
Ochrona przed hałasem
Prace szczególnie niebezpieczne
Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w napoje 
i środki higieny osobistej
Przepisy przejściowe i końcowe
Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa
Przepisy ogólne
Wymagania dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa
Wymagania dotyczące oznaczania przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg
Wymagania dotyczące sygnałów świetlnych
Wymagania dotyczące sygnałów dźwiękowych
Wymagania dotyczące stosowania komunikatów słownych
Wymagania dotyczące stosowania sygnałów ręcznych
Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej
Zagrożenia, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej
Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej
Rodzaje środków ochrony indywidualnej
Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych
Przepisy ogólne
Szatnie
Umywalnie i pomieszczenia z natryskami
Ustępy
Jadalnie
Pomieszczenia do wypoczynku
Palarnie
Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego 
oraz środków ochrony indywidualnej
Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników
Wykaz przepisów wynikających i związanych
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Przepisy ogólne
Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Usytuowanie budynku
Dojścia i dojazdy
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych
Miejsca gromadzenia odpadów stałych
Uzbrojenie techniczne działki i doprowadzenie wód powierzchniowych
Studnie
Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
Zieleń i urządzenia rekreacyjne
Ogrodzenia
Budynki i pomieszczenia
Wymagania ogólne
Oświetlenie i nasłonecznienie
Wejścia do budynków i mieszkań
Schody i pochylnie
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
Pomieszczenia higienicznosanitarne
Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych
Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych
Garaże dla samochodów osobowych
Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich
Wyposażenie techniczne budynków
Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody
Kanalizacja ściekowa i deszczowa
Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych
Instalacje ogrzewcze
Przewody kominowe
Wentylacja i klimatyzacja
Instalacja gazowa na paliwa gazowe
Instalacja elektryczna
Urządzenia dźwigowe
Bezpieczeństwo konstrukcji
Bezpieczeństwo pożarowe
Zasady ogólne
Odporność pożarowa budynków
Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
Drogi ewakuacyjne
Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego
Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji
Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
Wymagania przeciwpożarowe garaży
Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich
Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych
Bezpieczeństwo użytkowania
Higiena i zdrowie
Wymagania ogólne
Ochrona czystości powietrza
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi
Ochrona przed zawilgoceniem i korozją
Ochrona przed hałasem i drganiami
Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
Przepisy przejściowe i końcowe
Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu
Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii
Budynek wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego
Budynek jednorodzinny
Budynek użyteczności publicznej
Budynek produkcyjny
Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego
Budynek użyteczności publicznej
Budynek produkcyjny
Minimalne wartości sumy oporów cieplnych dla podłóg układanych na gruncie
 
Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 
w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
Zakres
Definicje
Dyrektywy szczegółowe
Nadzór rynku
Wprowadzenie do obrotu i oddanie do użytku
Swoboda przepływu
Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane
Środki szczególne
Środki szczególne przewidziane w odniesieniu do maszyn potencjalnie niebezpiecznych
Procedura kwestionowania normy zharmonizowanej
Klauzula ochronna
Procedury oceny zgodności maszyn
Procedura dotycząca maszyny nieukończonej
Jednostki notyfikowane
Instalacja i używanie maszyny
Oznakowanie CE
Niezgodność oznakowania
Poufność
Współpraca między Państwami Członkowskimi
Środki odwoławcze
Rozpowszechnianie informacji
Komitet
Sankcje
Zmiana dyrektywy 95/16/WE
Uchylenie
Wprowadzenie w życie
Derogacja
Wejście w życie
Adresaci
Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się 
do projektowania i wykonywania maszyn
Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
Dodatkowe zasadnicze wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące 
niektórych kategorii maszyn
Dodatkowe zasadnicze wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zapobiegające 
zagrożeniom powodowanym przez przemieszczanie się maszyn
Dodatkowe zasadnicze wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zapobiegające 
zagrożeniom związanym z podnoszeniem
Dodatkowe zasadnicze wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu 
do maszyn przeznaczonych do pracy pod ziemią
Dodatkowe zasadnicze wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące 
maszyn stwarzających szczególne zagrożenie powodowane podnoszeniem osób
Deklaracje
Oznakowanie CE
Kategorie maszyn, do których ma zastosowanie jedna z procedur określonych 
w art. 12 ust. 3 i 4
Orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 2 lit. c)
Instrukcja montażu maszyny nieukończonej
Dokumentacja techniczna maszyny
Odpowiednia dokumentacja techniczna dla maszyny nieukończonej
Ocena zgodności połączona z kontrolą wewnętrzną w fazie wytwarzania maszyny
Badanie typu WE
Pełne zapewnienie jakości
Minimalne kryteria, jakie powinny być wzięte pod uwagę przez Państwa Członkowskie przy 
notyfikowaniu jednostek
Tabela korelacji
 
Dyrektywa 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dźwigów
Zakres dyrektywy, wprowadzenie do obrotu i swobodny przepływ  
Procedura oceny zgodności
Oznaczenie CE
Przepisy końcowe
Zasadnicze wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania
i konstrukcji dźwigów oraz części zabezpieczających
Przepisy ogólne
Zagrożenia dla osób poza kabiną
Zagrożenia dla osób znajdujących się w kabinie
Inne zagrożenia
Napisy
Instrukcje obsługi
Treść deklaracji zgodności WE dla części zabezpieczających 
Treść deklaracji zgodności WE dla dźwigów zainstalowanych
Oznakowanie zgodności CE
Wykaz części zabezpieczających określonych w art. 1 ust. 1 oraz art.8 ust.1
Badanie typu WE (moduł B)
Kontrola końcowa
Minimalne kryteria, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę przez Państwa Członkowskie 
przy notyfikowaniu jednostek
Zapewnienie jakości wyrobu (moduł E)
Kompleksowe zapewnienie jakości (moduł H)
Weryfikacja jednostkowa (moduł G)
Kontrola wyrywkowa zgodności z typem (moduł C)
Zapewnienie jakości wyrobu dla dźwigów (moduł E)
Pełne zapewnienie jakości dla dźwigów (moduł H)
Zapewnienie jakości produkcji (moduł D)
Autor: T. Rzemieniuk
Liczba stron: 347
Data dodania produktu: 14 kwiecień 2008.
» Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF
» Informuj mnie o aktualizacjach Wybrane i zaktualizowane przepisy BHP
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 40 z 59 w kategorii prawo (kodeksy, przepisy) Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony (wymiary: 21 x 21, podłoże: płyta)
 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony (wymiary: 21 x 21, podłoże: płyta)       13,80 zł 
zgodny z PN 93/N-01256/03 
Chroń głowę (wymiary: 21 x 29,7, podłoże: płyta)
 Chroń głowę (wymiary: 21 x 29,7, podłoże: płyta)       16,00 zł 
zgodny z PN 93/N-01256/03 
Uwaga - niebezpieczeństwo obcięcia palców (wymiary: 21 x 29,7, podłoże: płyta)
 Uwaga - niebezpieczeństwo obcięcia palców (wymiary: 21 x 29,7, podłoże: płyta)       16,00 zł 
zgodny z PN 93/N-01256/03 
Czynniki biologiczne na stanowisku pracy. Ocena ryzyka. Instruktaż -dokumentacja- przykł. oceny na różnych stanowiskach (z suplementem elektronicznym)
 Czynniki biologiczne na stanowisku pracy. Ocena ryzyka. Instruktaż -dokumentacja- przykł. oceny na różnych stanowiskach (z suplementem elektronicznym)       184,00 zł 
Zgodnie art. 222¹ Kodeksu pracy oraz rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r., Dz.U. Nr 81, poz. 716, pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku, na którym występują szkodliwe czynniki biologiczne, musi dokonać oceny ... 
BHP w praktyce
 BHP w praktyce       180,00 zł 
WYDANIE XVI - NAJNOWSZE - Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w ... 
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Nowy użytkownik

Zapomniałeś hasło?
Reklama
PENTA Soft - program do oceny ryzyka zawodowego
Nowości
Podręczny słownik BHP dla praktyków ...
Podręczny słownik BHP dla praktyków ...

48,00 zł

Zobacz wszystkie
  07 kwiecień 2020     9327507 wywołań od 11 maj 2007