BHP.pl Moje konto  
  Katalog » książki » prawo (kodeksy, przepisy) » ODDK - JBK552e Moje konto     
Kategorie
książki (282)
» bhp (41)
» prawo (kodeksy, przepisy) (59)
» zarządzanie bezpieczeństwem (3)
» profilaktyka (1)
» regulaminy - instrukcje (16)
» ochrona przeciwpożarowa (6)
» HACCP / GMP / GHP (55)
» ryzyko zawodowe (6)
» ergonomia (2)
» choroby zawodowe (2)
» wypadki (6)
» czynniki szkodliwe (6)
» ochrony (1)
» wydawn. elektroniczne - e-booki (78)
» kalendarze
programy komputerowe (89)
filmy / prezentacje / plakaty (95)
druki (81)
materiały szkoleniowe (186)
instrukcje stanowiskowe (1039)
znaki bhp (374)
Producenci
Szukaj
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin sklepu
Dostawa, płatność, zwroty
Napisz do nas
O nas
Warunki reklamy w sklepie
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Kontakt
e-mailsklep@bhp.pl
FAXfax 58 333 45 73
Teltel. 58 56 232 37
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
Informacje o produkcie
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Instruktaż postępowania. Wzory (z suplementem elektronicznym)
Kliknij, aby powiększyć
Numer katalogowy ODDK - JBK552e
Producent ODDK, Gdańsk
Cena brutto: 183,70 zł
Zamawiana ilość:  
Opis produktu
 • Przejrzyste omówienie praktycznego stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych i nowych zmian – obowiązujących od 2 stycznia 2009 r., w tym zasad realizacji świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
 • Kilkadziesiąt wzorów decyzji, oświadczeń, protokołów i innych pism – w tym 36 nowych wzorów wg najnowszego stanu prawnego.
 • Szczegółowy komentarz do każdej z form świadczeń rodzinnych - rozwiązania występujących w związku z ich realizacją problemów oraz wyjaśnienie kwestii wątpliwych.
 • Klarownie omówiona i poparta przykładami procedura przyznawania świadczeń alimentacyjnych, warunki do wypłaty, zasady wstrzymania, tryby postępowania przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, itp.
 • Jasny i klarowny język
 • W załączeniu tekst Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855)

Uwaga!
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny
(dokumentacja w formie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, zapisu, wydruku itp.

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA – ŚWIADCZENIA RODZINNE I POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Akty prawne
I. Świadczenia rodzinne

 1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
  1. Cel zasiłku rodzinnego
  2. Kryteria przyznania zasiłku rodzinnego
  3. Ustawowe wyłączenia prawa do zasiłku
  4. Dodatki do zasiłku rodzinnego
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 3. Zasiłek pielęgnacyjny
 4. Świadczenie pielęgnacyjne

II. Postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne

 1. Wszczęcie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
 2. Postępowanie wyjaśniające
 3. Decyzja
 4. Postępowanie przed organami wyższego stopnia
 5. Wzruszenie decyzji ostatecznej
 6. Wypłata świadczeń rodzinnych
 7. Nienależne pobranie świadczeń

III. Wzory decyzji i innych pism w sprawach świadczeń rodzinnych

 1. Decyzja przyznająca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – na przedłużony do dnia 31 października 2009 r. okres zasiłkowy 2008/2009
 2. Decyzja przyznająca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – na kolejny okres zasiłkowy
 3. Decyzja przyznająca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w trybie art. 5 ust. 3 ustawy – na przedłużony do dnia 31 października 2009 r. okres zasiłkowy 2008/2009
 4. Decyzja przyznająca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w trybie art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu – na przedłużony do dnia 31 października 2009 r. okres zasiłkowy 2008/2009
 5. Decyzja przyznająca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w pełni zgodna z wnioskiem strony oraz wykonalna przed upływem terminu do wniesienia odwołania – na przedłużony do dnia 31 października 2009 r. okres zasiłkowy 2008/2009
 6. Uchylenie decyzji i ponowne przyznanie zasiłku rodzinnego na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z uzyskaniem dochodu – na przedłużony do dnia 31 października 2009 r.okres zasiłkowy 2008/2009
 7. Decyzja odmawiająca przyznania zasiłku rodzinnego na podstawie art. 5 ust. 3
 8. Decyzja przyznająca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 9. Decyzja przedłużająca okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – zasiłek rodzinny wraz z dodatkami (nie warunkowa)
 10. Decyzja przedłużająca okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (warunkowa na dziecko w wieku powyżej 18/21 roku życia)
 11. Decyzja przedłużająca okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na dziecko w wieku do 18 roku życia
 12. Decyzja przedłużająca okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – w związku z kolejnym orzeczeniem niepełnosprawności dziecka
 13. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkamina okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – w związku z kolejnym orzeczeniem niepełnosprawności dziecka
 14. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – w związku z kolejnym orzeczeniem niepełnosprawności dziecka – od miesiąca złożenia wniosku
 15. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – w związku z pierwszym orzeczeniem niepełnosprawności dziecka – od miesiąca złożenia wniosku
 16. Decyzja przyznająca zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka – od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
 17. Decyzja przyznająca zasiłek pielęgnacyjny osobie powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny
 18. Decyzja przyznająca zasiłek pielęgnacyjny osobie powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia
 19. Decyzja odmawiająca prawa do zasiłku pielęgnacyjnego osobie powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 20. Decyzja przyznająca zasiłek pielęgnacyjny osobie, która ukończyła 75 lat
 21. Decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne i składki; dla rodzica; do dnia 31 października 2009 r. – pierwsze orzeczenie
 22. Decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne i składki; rodzina zastępcza; do dnia 31 października 2009 r. – pierwszy wniosek
 23. Decyzja przedłużająca okres świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 października 2009 r.
 24. Pouczenie do decyzji przyznającej zasiłek rodzinny
 25. Pouczenie do decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny
 26. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego z uwagi na jego bezprzedmiotowość (świadczenia już przyznane)
 27. Uchylenie decyzji z powodu nienależnego pobrania świadczeń rodzinnych
 28. Decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń – po unieważnieniu decyzji lub jej uchyleniu w trybie wznowienia
 29. Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności
 30. Postanowienie o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością
 31. Postanowienie o wznowieniu postępowania
 32. Oświadczenie strony w trybie art. 75 § 2 k.p.a.
 33. Protokół z czynności w postępowaniu administracyjnym (art. 67–72 k.p.a.)
 34. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie (art. 35–36 k.p.a.)
 35. Inne oświadczenia w związku z art. 9 k.p.a.
 36. Wzór wezwania w trybie art. 24a ustawy o świadczeniach rodzinnych


CZĘŚĆ DRUGA – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Akty prawne
I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. Cel świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. Kryteria przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  1. Osoby uprawnione
  2. Wiek dziecka, kontynuacja nauki i niepełnosprawność
  3. Bezskuteczność egzekucji
  4. Dochód
  5. Ustawowe wyłączenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  6. Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  7. Podstawowe dokumenty wymagane do ustalania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  8. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich wypłata
  9. Nienależne pobranie świadczeń
  10. Uwagi dodatkowe

II. Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

 1. Działania organu właściwego dla dłużnika oraz innych organów w celu zwiększenia skuteczności egzekucji oraz przymuszenia dłużnika do wywiązywania się z zobowiązań alimentacyjnych
 2. Działania organu właściwego dla dłużnika oraz innych organów w celu wykonania przez dłużnika obowiązku zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

III. Wzory decyzji i innych pism w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 1. Decyzja przyznająca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. Decyzja przyznająca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu
 3. Decyzja odmawiająca prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z uwagi na wiek osoby uprawnionej
 4. Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia w przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub 2 rozporządzenia
 5. Oświadczenie strony w trybie art. 15 ust. 7 ustawy
 6. Wezwanie w trybie § 5 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 7. Decyzja zobowiązująca dłużnika alimentacyjnego do zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w sytuacji uchylenia decyzji przyznającej świadczenia
 8. Decyzja zobowiązująca dłużnika alimentacyjnego do zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w sytuacji wygaśnięcia decyzji przyznającej świadczenia
 9. Informacja o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec skarbu państwa
 10. Informacja o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. Nr 136, poz. 855)

CZĘŚĆ TRZECIA – KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

I. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
II. Wzory

 1. Uchylenie decyzji w trybie art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 2. Uchylenie decyzji w trybie art. 17 ust 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 1.  
Autor: Małgorzata Wasilewska
Liczba stron: 224
Oprawa: miękka, klejona
Data dodania produktu: 14 maj 2007.
» Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF
» Informuj mnie o aktualizacjach Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Instruktaż postępowania. Wzory (z suplementem elektronicznym)
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 5 z 59 w kategorii prawo (kodeksy, przepisy) Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Nowy użytkownik

Zapomniałeś hasło?
Reklama
PENTA Soft - program do oceny ryzyka zawodowego
Nowości
[DVD] - Bezpieczna pomoc drogowa
[DVD] - Bezpieczna pomoc drogowa

100,00 zł

Zobacz wszystkie
  30 marzec 2020     9302751 wywołań od 11 maj 2007