BHP.pl Moje konto  
  Katalog » książki » prawo (kodeksy, przepisy) » ODDK - JBK552e Moje konto     
Kategorie
książki (283)
» bhp (41)
» prawo (kodeksy, przepisy) (59)
» zarządzanie bezpieczeństwem (3)
» profilaktyka (1)
» regulaminy - instrukcje (16)
» ochrona przeciwpożarowa (6)
» HACCP / GMP / GHP (55)
» ryzyko zawodowe (6)
» ergonomia (2)
» choroby zawodowe (2)
» wypadki (6)
» czynniki szkodliwe (6)
» ochrony (1)
» wydawn. elektroniczne - e-booki (78)
» kalendarze (1)
programy komputerowe (89)
filmy / prezentacje / plakaty (99)
druki (81)
materiały szkoleniowe (188)
instrukcje stanowiskowe (1039)
znaki bhp (374)
Producenci
Szukaj
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin sklepu
Dostawa, płatność, zwroty
Napisz do nas
O nas
Warunki reklamy w sklepie
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Kontakt
e-mailsklep@bhp.pl
FAXfax 58 333 45 73
Teltel. 58 56 232 37
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
Informacje o produkcie
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Instruktaż postępowania. Wzory (z suplementem elektronicznym)
Kliknij, aby powiększyć
Numer katalogowy ODDK - JBK552e
Producent ODDK, Gdańsk
Cena brutto: 183,70 zł
Zamawiana ilość:  
Opis produktu
 • Przejrzyste omówienie praktycznego stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych i nowych zmian – obowiązujących od 2 stycznia 2009 r., w tym zasad realizacji świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
 • Kilkadziesiąt wzorów decyzji, oświadczeń, protokołów i innych pism – w tym 36 nowych wzorów wg najnowszego stanu prawnego.
 • Szczegółowy komentarz do każdej z form świadczeń rodzinnych - rozwiązania występujących w związku z ich realizacją problemów oraz wyjaśnienie kwestii wątpliwych.
 • Klarownie omówiona i poparta przykładami procedura przyznawania świadczeń alimentacyjnych, warunki do wypłaty, zasady wstrzymania, tryby postępowania przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, itp.
 • Jasny i klarowny język
 • W załączeniu tekst Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855)

Uwaga!
Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny
(dokumentacja w formie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, zapisu, wydruku itp.

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA – ŚWIADCZENIA RODZINNE I POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Akty prawne
I. Świadczenia rodzinne

 1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
  1. Cel zasiłku rodzinnego
  2. Kryteria przyznania zasiłku rodzinnego
  3. Ustawowe wyłączenia prawa do zasiłku
  4. Dodatki do zasiłku rodzinnego
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 3. Zasiłek pielęgnacyjny
 4. Świadczenie pielęgnacyjne

II. Postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne

 1. Wszczęcie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
 2. Postępowanie wyjaśniające
 3. Decyzja
 4. Postępowanie przed organami wyższego stopnia
 5. Wzruszenie decyzji ostatecznej
 6. Wypłata świadczeń rodzinnych
 7. Nienależne pobranie świadczeń

III. Wzory decyzji i innych pism w sprawach świadczeń rodzinnych

 1. Decyzja przyznająca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – na przedłużony do dnia 31 października 2009 r. okres zasiłkowy 2008/2009
 2. Decyzja przyznająca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – na kolejny okres zasiłkowy
 3. Decyzja przyznająca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w trybie art. 5 ust. 3 ustawy – na przedłużony do dnia 31 października 2009 r. okres zasiłkowy 2008/2009
 4. Decyzja przyznająca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w trybie art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu – na przedłużony do dnia 31 października 2009 r. okres zasiłkowy 2008/2009
 5. Decyzja przyznająca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w pełni zgodna z wnioskiem strony oraz wykonalna przed upływem terminu do wniesienia odwołania – na przedłużony do dnia 31 października 2009 r. okres zasiłkowy 2008/2009
 6. Uchylenie decyzji i ponowne przyznanie zasiłku rodzinnego na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z uzyskaniem dochodu – na przedłużony do dnia 31 października 2009 r.okres zasiłkowy 2008/2009
 7. Decyzja odmawiająca przyznania zasiłku rodzinnego na podstawie art. 5 ust. 3
 8. Decyzja przyznająca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 9. Decyzja przedłużająca okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – zasiłek rodzinny wraz z dodatkami (nie warunkowa)
 10. Decyzja przedłużająca okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (warunkowa na dziecko w wieku powyżej 18/21 roku życia)
 11. Decyzja przedłużająca okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na dziecko w wieku do 18 roku życia
 12. Decyzja przedłużająca okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – w związku z kolejnym orzeczeniem niepełnosprawności dziecka
 13. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkamina okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – w związku z kolejnym orzeczeniem niepełnosprawności dziecka
 14. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – w związku z kolejnym orzeczeniem niepełnosprawności dziecka – od miesiąca złożenia wniosku
 15. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2008/2009 do dnia 31 października – w związku z pierwszym orzeczeniem niepełnosprawności dziecka – od miesiąca złożenia wniosku
 16. Decyzja przyznająca zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka – od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
 17. Decyzja przyznająca zasiłek pielęgnacyjny osobie powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny
 18. Decyzja przyznająca zasiłek pielęgnacyjny osobie powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia
 19. Decyzja odmawiająca prawa do zasiłku pielęgnacyjnego osobie powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 20. Decyzja przyznająca zasiłek pielęgnacyjny osobie, która ukończyła 75 lat
 21. Decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne i składki; dla rodzica; do dnia 31 października 2009 r. – pierwsze orzeczenie
 22. Decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne i składki; rodzina zastępcza; do dnia 31 października 2009 r. – pierwszy wniosek
 23. Decyzja przedłużająca okres świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 października 2009 r.
 24. Pouczenie do decyzji przyznającej zasiłek rodzinny
 25. Pouczenie do decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny
 26. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego z uwagi na jego bezprzedmiotowość (świadczenia już przyznane)
 27. Uchylenie decyzji z powodu nienależnego pobrania świadczeń rodzinnych
 28. Decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń – po unieważnieniu decyzji lub jej uchyleniu w trybie wznowienia
 29. Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności
 30. Postanowienie o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością
 31. Postanowienie o wznowieniu postępowania
 32. Oświadczenie strony w trybie art. 75 § 2 k.p.a.
 33. Protokół z czynności w postępowaniu administracyjnym (art. 67–72 k.p.a.)
 34. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie (art. 35–36 k.p.a.)
 35. Inne oświadczenia w związku z art. 9 k.p.a.
 36. Wzór wezwania w trybie art. 24a ustawy o świadczeniach rodzinnych


CZĘŚĆ DRUGA – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Akty prawne
I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. Cel świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. Kryteria przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  1. Osoby uprawnione
  2. Wiek dziecka, kontynuacja nauki i niepełnosprawność
  3. Bezskuteczność egzekucji
  4. Dochód
  5. Ustawowe wyłączenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  6. Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  7. Podstawowe dokumenty wymagane do ustalania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  8. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich wypłata
  9. Nienależne pobranie świadczeń
  10. Uwagi dodatkowe

II. Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

 1. Działania organu właściwego dla dłużnika oraz innych organów w celu zwiększenia skuteczności egzekucji oraz przymuszenia dłużnika do wywiązywania się z zobowiązań alimentacyjnych
 2. Działania organu właściwego dla dłużnika oraz innych organów w celu wykonania przez dłużnika obowiązku zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

III. Wzory decyzji i innych pism w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 1. Decyzja przyznająca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. Decyzja przyznająca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu
 3. Decyzja odmawiająca prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z uwagi na wiek osoby uprawnionej
 4. Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia w przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub 2 rozporządzenia
 5. Oświadczenie strony w trybie art. 15 ust. 7 ustawy
 6. Wezwanie w trybie § 5 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 7. Decyzja zobowiązująca dłużnika alimentacyjnego do zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w sytuacji uchylenia decyzji przyznającej świadczenia
 8. Decyzja zobowiązująca dłużnika alimentacyjnego do zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w sytuacji wygaśnięcia decyzji przyznającej świadczenia
 9. Informacja o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec skarbu państwa
 10. Informacja o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. Nr 136, poz. 855)

CZĘŚĆ TRZECIA – KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

I. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
II. Wzory

 1. Uchylenie decyzji w trybie art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 2. Uchylenie decyzji w trybie art. 17 ust 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 1.  
Autor: Małgorzata Wasilewska
Liczba stron: 224
Oprawa: miękka, klejona
Data dodania produktu: 14 maj 2007.
» Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF
» Informuj mnie o aktualizacjach Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Instruktaż postępowania. Wzory (z suplementem elektronicznym)
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 5 z 59 w kategorii prawo (kodeksy, przepisy) Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Nowy użytkownik

Zapomniałeś hasło?
Reklama
PENTA Soft - program do oceny ryzyka zawodowego
Nowości
Podręczny słownik BHP dla praktyków ...
Podręczny słownik BHP dla praktyków ...

48,00 zł

Zobacz wszystkie
  19 październik 2019     8833648 wywołań od 11 maj 2007