BHP.pl Moje konto  
  Katalog » Korzystanie z serwisu Moje konto     
Kategorie
książki (283)
programy komputerowe (89)
filmy / prezentacje / plakaty (95)
druki (80)
materiały szkoleniowe (186)
instrukcje stanowiskowe (1039)
znaki bhp (374)
Producenci
Szukaj
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin sklepu
Dostawa, płatność, zwroty
Napisz do nas
O nas
Warunki reklamy w sklepie
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Kontakt
e-mailsklep@bhp.pl
FAXfax 58 333 45 73
Teltel. 58 56 232 37
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
Korzystanie z serwisu
Regulamin sprzedaży internetowej
w sklepie BHP.pl

Art. 1
Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez sklep internetowy "BHP.pl" prowadzony przez Krzysztofa Kochańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Informatycznych PENTA Soft Krzysztof Kochański, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim zwaną dalej Sprzedającym. Pełne dane Sprzedającego podane są w art. 25.

Art. 2
Regulamin skierowany jest do konsumentów i przedsiębiorców.

Art. 3

Osoba składająca zamówienie zwana jest dalej Kupującym.

Art. 4
Zamówienie w sklepie "BHP.pl" może złożyć każda osoba prawna lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Art. 5
Informacje o produktach zamieszczone w sklepie internetowym "BHP.pl" nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Art. 6

Kupujący ma możliwość założenia Konta w sklepie. Założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia. Zadaniem Konta jest przechowanie wprowadzonych przez Kupującego danych osobowych w celu składania następnych zamówień oraz sprawdzenia stanu realizacji złożonych zamówień. Założenie Konta możliwe jest po wprowadzeniu danych osobowych do formularza rejestracji: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Na podany adres poczty elektronicznej wysłana zostanie wiadomość zawierająca hasło dostępowe do Konta. W wypadku Kupującego nie będącego konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Założenie Konta jest nieodpłatne. Konto aktywne jest przez czas nieokreślony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, żądania aktualizacji danych związanych z Kontem, w tym usunięcia Konta poprzez wysłanie takiego żądania do Sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bhp.pl lub też pisemnie na adres Sprzedającego (podany w art.25).

Art. 7
Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje przez wypełnienie formularza zamówienia zawierającego dane osobowe
: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Kupującego nie będącego konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Złożenie zamówienia kończy się po naciśnięciu przycisku oznaczającego potwierdzenie zamówienia i oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. Kupujący przed zatwierdzeniem (złożeniem) zamówienia proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postawieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

Art. 8
Po złożeniu zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w trakcie składania zamówienia i przyjmuje zamówienie do realizacji. Wysłanie wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia powoduje także zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Art. 9
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie adresu, na który Sprzedający prześle zamawiany towar oraz aktualnego adresu e-mail i telefonu Kupującego w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Art. 10
Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, liczonych (bez sobót, niedziel i świąt) od następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia do dnia przekazania przesyłki Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej - stosownie do wyboru Kupującego. 

Art. 11

Sprzedający do każdego zamówienia wystawia fakturę VAT na zakupiony towar i koszt przygotowania przesyłki. Wszystkie ceny widoczne w sklepie są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). 

Art. 12
W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedający zobowiązuje się powiadomić o tym Kupującego i poinformować go o najbliższym możliwym terminie dostarczenia zamówionego towaru. Kupującemu przysługuje w takiej sytuacji możliwość anulowania zamówienia w całości lub w części.

Art. 13
Jeśli Kupujący podczas składania zamówienia wybierze zapłatę w formie przedpłaty i nie dokona przelewu na konto Sprzedającego w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia, to Sprzedający anuluje złożone zamówienie.

Art. 14
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych oraz żądanie ich aktualizacji lub usunięcia. Dane te będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia. Jeśli Kupujący podczas składania zamówienia oznaczył opcję "Biuletyn", to wyraził tym samym zgodę na otrzymywanie (na podany adres e-mail) komercyjnych informacji dotyczących oferty sklepu "BHP.pl". Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. 

Art. 15
W przypadku wpłaty lub pobrania kwoty większej niż ustalona, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu zawyżonej kwoty, przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

Art. 16
Dane o wysyłce (potwierdzenie nadania) Sprzedający zobowiązuje się przechowywać przez okres 12 miesięcy od daty nadania. Jeśli w tym okresie kupujący nie poinformuje Sprzedającego o nieotrzymaniu przesyłki, to Sprzedający przyjmuje, że przesyłka została dostarczona Kupującemu.

Art. 17

ZWROTY – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
1. Kupujący może w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje poprzez wysłanie oświadczenia przez Kupującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego: sklep@bhp.pl albo pisemnie na adres Sprzedającego (podany w art.25). Druki oświadczenia dostępne są w postaci dokumentów: formularz.doc i formularz.pdf .
3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpił od umowy sprzedaży, zwrócić zakupione towary Sprzedającemu.
4. Możliwa jest każda forma dokonania zwrotu towaru - sugerujemy kontakt ze Sprzedającym.
5. Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie poniesione przez niego koszty (koszt zakupu towaru, koszt przygotowania przesyłki do Kupującego oraz koszt przesyłki zwrotnej) niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ze zwrotem.
6. Zwrot kwoty następuje przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

Art. 18
REKLAMACJE.
1. Jeśli zakupiony przez Kupującego towar ma wadę fizyczną lub prawną, to zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego określony jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Kodeksem Cywilnym.

2. Reklamacje towaru (niezgodność z opisem, wada ukryta lub uszkodzenie podczas transportu) są rozpatrywane indywidualnie. Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółów reklamacji i sposobu postępowania.
3. Reklamacja może zostać złożona poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@bhp.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego (podany w art.25).
4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zaspokoić roszczenia Kupującego w terminie nie późniejszym niż do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
5. Jeśli z jakichkolwiek powodów Sprzedający nie ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, to oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.
6. Wykonanie reklamacji może polegać na odesłaniu zakupionego towaru do Sprzedającego w celu zwrotu kosztów zakupu towaru lub na wymianie na nowy produkt - stosownie do uzgodnienia pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8. Kupujący będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży będącej wynikiem złożenia zamówienia. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
9. Kupujący będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
10. Kupujący będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym u powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Art. 19
KOSZT PRZYGOTOWANIA PRZESYŁKI (na terenie Polski).
1. Koszt przygotowania przesyłki pokrywa Sprzedający - jeśli wartość netto zamówienia przekracza 300 zł, w przeciwnym przypadku koszty przygotowania przesyłki pokrywa Kupujący.

2. Przesyłka Poczta Polska - Kurier 48 (płatność przelewem przed wysłaniem przesyłki): 14,00 zł.
3. Przesyłka Poczta Polska - Kurier 48 (płatność za pobraniem): 16,70 zł.
4. Zapłata przelewem z odroczoną płatnością możliwa jest po uzgodnieniu warunków i dostępna jest tylko dla Kupujących nie będących konsumentami.
5. Koszt przygotowania przesyłki zawiera podatek VAT (23%).
6. Przy wysyłce poza granice RP Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do kontaktu ze Sprzedającym celem ustalenia kosztu przygotowania przesyłki.

Art. 20
DANE OSOBOWE
1.
Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego „BHP.pl” jest Sprzedający.
2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez są administratora wyłącznie w celu realizacji zamówienia – umowy sprzedaży.
3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej w zakresie umożliwiającym zrealizowanie dostawy towaru do Kupującego.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w trakcie wypełniania formularza zamówienia, w zakresie wskazanym niniejszym regulaminem skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia i realizacji zamówienia i brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.
5. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, na podstawie art.40 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Art. 21
WARUNKI ZAMIESZCZENIA REKLAMY W SKLEPIE
1. Sprzedający oferuje możliwość zamieszczenia bannera reklamowego (logo firmy, logo produktu, itp.) w boksie "Reklama", w prawej kolumnie sklepu.
2. Warunki techniczne bannera reklamowego :  
    a) maksymalny rozmiar grafiki : szerokość : 160 pikseli, wysokość : 90 pikseli,
    b) maksymalny rozmiar pliku : 10 kB,  
    c) typ pliku : png, gif, jpg
3. W jednym czasie wyświetlane będą maksymalnie 3 bannery reklamowe. Bannery wyświetlane będa naprzemiennie - zawsze widoczny jest 1 banner.
4. Koszt umieszczenia bannera reklamowego na okres 1 miesiąca kalendarzowego : 
    a) jako jednego z maks. 5 wyświetlanych naprzemiennie: 100 zł + 23% VAT,
    b) na wyłączność (w sklepie funkcjonuje wyłącznie 1 banner): 400 zł + 23% VAT. 
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia bannera reklamowego bez podania przyczyn.

Art. 22
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie.

Art. 23
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności zmiany sposobów płatności. Zmiany dokonywane w niniejszym regulaminie nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

Art. 24
W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Kupującymi będącymi konsumentami stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Art. 25
DANE SPRZEDAJĄCEGO :
- Krzysztof Kochański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Usług Informatycznych PENTA Soft Krzysztof Kochański
- adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Hallera 13, 83-200 Starogard Gdański

- NIP: 592-040-09-30
- Regon: 190189317
- wpis nr 2777 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego
- konto (
PKO Bank Polski SA, Oddział 1 w Starogardzie Gdańskim): 83 1020 1909 0000 3102 0191 8291
- tel. 58 56 232 37
- fax 58 333 45 73
- tel. czynne są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 15.00, fax - przez całą dobę

- adres poczty elektronicznej: sklep@bhp.pl

D
ata ostatniej zmiany regulaminu: 24.10.2017, godz. 11:00 .

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Nowy użytkownik

Zapomniałeś hasło?
Reklama
PENTA Soft - program do oceny ryzyka zawodowego
Bestsellery
Książka kontroli sanitarnej
Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej ...
Poradnik pedagogiczny dla instruktorów ...
Materiał dydaktyczny do szkoleń okresowych w ...
Książka sanitarna środka transportu
Nowości
Podręczny słownik BHP dla praktyków ...
Podręczny słownik BHP dla praktyków ...

48,00 zł

Zobacz wszystkie
  08 sierpień 2020     9681887 wywołań od 11 maj 2007